+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

O nás

Sme tam, kde nás potrebujete
SPOĽAHLIVÉ PRÁVNE SLUŽBY

Advokátska kancelária Mgr. Marcel Péli, LLM.

Sme rodinná advokátska kancelária. Otec a syn s rovnakým menom, ale odlišnými skúsenosťami. Svojou profesionalitou nás dopĺňajú partner JUDr. Vladimír Wirgha a naša právna asistentka.  

Každý z nás disponuje informáciami a skúsenosťami zb rôznych právnych oblastí. Spolu vytvárame silný tím, ktorý Vám pomôže v každej situácii. Hoci sa špecializujeme na trestné právo, rodinné právo a obchodné právo spoločne dokážeme chrániť Vaše práva a záujmy vo všetkých právnych oblastiach v spolupráci s našimi partnermi.

Mgr. marcel Péli, LL.M, advokát

Individuálny prístup

Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a pre klienta poskytujeme riešenia „na mieru“. Prvoradá je dôvera klienta.

Rýchlosť a flexibilita

S ohľadom na dynamiku súčasnej doby sú pre nás rýchlosť a flexibilita pri zachovaní vysokej kvality služieb kľúčovými.

Spokojnosť klienta

Spokojnosť klienta je našou motiváciou a je pre nás prvoradá. Každý klient je odrazom kvalitne poskytnutých právnych služieb.

na čo sme experti

Prečo si nás klienti vyberajú?

Klientova dôvera v schopnosti advokáta je najcennejšou pridanou hodnotou, o ktorú sa naša kancelária uchádza. Za kvalitu služieb ručí advokát svojim menom, majetkom, ako aj samotnou advokátskou licenciou, a teda niet úspešného advokáta bez spokojných klientov.

Špecializácia je v dnešnom neprehľadnom a informáciami zahltenom svete samozrejmosťou. Preto dlhodobo spolupracujeme s exekútorským úradom, notármi, ekonómami, správcami konkurzných podstát a ďalšími odborníkmi.

0+
rokov skúseností
0+
trestných konaní
0+
vyriešených prípadov
0%
návratnosť klientov

Často kladené otázky

Kedy je tá správna doba na návštevu advokáta ?

Neexistuje žiaden spôsob určenia presného okamihu, kedy by mal klient požiadať advokáta o pomoc a poskytnutie právnej služby. V zásade však platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov. Včasná konzultácia, prípadne zastúpenie Vám môže zabezpečiť zníženie konečných nákladov za poskytnuté služby, ako aj priblížiť alternatívne možnosti riešenia Vášho problému, ktoré v neskorších štádiách konania už nemusia byť aplikovateľné.

Vzhľadom na to, že naša kancelária poskytuje úvodné stretnutie s cieľom oboznámenia sa s problémom bezplatne, radíme našim klientom, aby neváhali a kontaktovali nás bezodkladne vždy, keď sú konfrontovaní s akýmkoľvek problémom, prípadne si nie sú istí, ako majú ďalej postupovať. Týmto spôsobom sa nám často podarí problému predísť alebo aspoň zabrániť premlčaniu či preklúzii.

Môžem advokátovi dôverovať ?

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát je v zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie, ako aj o osobných údajoch, chránených osobitným zákonom. Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb trvá aj po skončení zastúpenia. Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť.

Vzhľadom na uvedené, je možné konštatovať, že advokátovi sa môžete zveriť so všetkými okolnosťami Vášho prípadu, čo v konečnom dôsledku býva často dôležité pre správne právne posúdenie predmetného problému.

Je advokát povinný chrániť moje záujmy ?

V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

Advokát je ďalej pri výkone advokácie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Koľko budem platiť u advokáta ?

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.

Čo sa stane, ak mi advokát spôsobí pri zastupovaní škodu ?

Každý advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie a pochybenie sa takmer vždy odrazí aj na profesionálnej povesti advokáta. V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný mať uzatvorené poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, na základe čoho je aj advokátska kancelária Mgr. Marcel Péli, LL.M poistená na poistnú sumu na území Slovenskej republiky 100 000 EUR a na území Českej republiky 7 000 000 KČ.

Je pravdou, že advokát dokáže vybaviť všetko ?

Nie, nie je.  Advokát nedokáže žiadnym legálnym spôsobom vybaviť to, čo zákon nepripúšťa. Súčasne advokát nikdy nedokáže vybaviť to, čo závisí od preukázania skutočnosti, ktorú v dôsledku dôkaznej núdze alebo nedostupnosti dôkazu je objektívne nemožné dokázať. 

Advokát má zákonnú povinnosť zastupovať každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou, a to bez ohľadu na jeho lukratívnosť. Ak medzi potenciálnym klientom a advokátom nedôjde k dohode o odmene advokáta, nakoľko obe strany majú rozdielne predstavy o jej výške, advokát je povinný vec neprevziať. Je absolútne neprípustné poskytovať právne služby v rozdielnej kvalite v závislosti od výšky dohodnutej odmeny.

V tejto súvislosti treba dodať, že advokát je kompetentný výlučne na riešenie právnych problémov a presadenie právnych záujmov. Od advokáta preto nemožno očakávať, že bude súčasne akýmsi inžinierom ľudských duší, alebo že bude schopný vyriešiť problémy aj v iných ako právnych vzťahoch.

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent