+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Spracovanie osobných údajov

Advokátska kancelária Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov

(ďalej len „Podmienky“)

Advokátska kancelária Mgr. Marcel Péli, LL.M., so sídlom M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 420 142 47  (ďalej len „prevádzkovateľ“) pri spracúvaní osobných údajov dbá na dôsledné dodržiavanie ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä na dodržiavanie zásad, na ktorých tieto právne predpisy spočívajú. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Zároveň uvádzame, že ako advokáti, sa pri spracúvaní osobných údajov „spoliehame“ na právny základ súhlasu len veľmi ojedinele. Štandardne tak robíme v prípadoch, kedy nie je možné použiť iný právny základ alebo ak Váš súhlas výslovne vyžadujú právne predpisy. Uvádzame, že osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov napríklad na našej webovej stránke www.advokatpeli.sk, a to konkrétne v rámci kontaktného formulára prostredníctvom ktorého nás smiete kedykoľvek kontaktovať, a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónné číslo, ako i prípadné osobné údaje zadané do tela kontaktnej správy, pričom minimalizujeme uchovávanie tých, ktoré nepotrebujeme. Ak však pristúpime k žiadosti o udelenie Vášho súhlasu, dbáme na to, aby bol poskytnutý z Vašej strany slobodne, bez nátlaku, aby bol dostupný v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulovaný jasne a jednoducho.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

V rámci poskytovania právnych služieb a výkonu advokácie má aj naša advokátska kancelária oprávnené záujmy. Môžu vzniknúť právne nároky voči rôznym fyzickým osobám, napr. z titulu neplnenia zmluvy, vzniku škody atď., v dôsledku čoho môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov na účely vymáhania nárokov. V takomto prípade by sme mohli aj my spracúvať osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci1, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ak získavame osobné údaje na základe súhlasu (napr. v rámci kontaktného formulára na našej web stránke), uchovávame ich po dobu troch rokov odo dňa udelenia takéhoto súhlasu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napríklad na našej webovej stránke, v rámci kontaktného formulára, www.advokatpeli.sk, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

a.) Práva klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Klient MÁ právo …

 • na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR
 • na opravu Vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore.

Klient NEMÁ právo …

 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b), d) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR, § 18 ods. 8 Zákona o advokácii)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu ale na inom právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a prípadne aj d) GDPR;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

b.) Práva inej osoby ako klienta ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnej služby výkonom advokácie

Ak nie ste našim klientom (napr. ste protistrana nášho klienta) a Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním právnej služby klientovi výkonom advokácie, podľa ustanovenia § 18 ods. 8 zákona o advokácii výslovne nie sme povinní poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, ani Vám umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa ustanovení GDPR v prípade, ak sa tieto informácie týkajú výkonu advokácie, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa zákona o advokácii.

Táto osoba MÁ právo …

 • na opravu vašich osobných údajov (čl. 16 GDPR);
 • podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov podľa čl. 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo podať sťažnosť na Slovenskej advokátskej komore

Táto osoba NEMÁ právo …

 • na informáciu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 15 GDPR;
 • na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR (čl. 18 ods. 8 Zákona o advokácii);
 • na obmedzenie spracúvania (čl. 18 ods. 2 GDPR);
 • na vymazanie a zabudnutie (čl. 17 ods. 3 písm. b) a e) GDPR);
 • na prenosnosť (čl. 20 ods. 1 GDPR)
 • právo odvolať súhlas, keďže Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na základe Vášho súhlasu;
 • namietať (čl. 21 GDPR).

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

Poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 01.07.2022