+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Občianske právo

Komplexné právne poradenstvo
Občianske právo | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Občianske právo

Občianske právo je oblasťou právnych služieb, ktorá sa najviac dotýka bežného života ľudí. Ide o jednu z najrozsiahlejších oblastí práva. Práve preto venujeme tomuto odvetviu zvýšenú pozornosť.

Do oblasti občianskeho práva patrí celá škála súkromnoprávnych vzťahov, v ktorých majú účastníci v zásade rovnaké postavenie. Sloboda ich vôle pri dosahovaní ich cieľa zväčša nie je obmedzená, orgány štátnej a verejnej moci len v minimálnej miere zasahujú do ich vzťahov, uplatňujú sa princípy dobrých mravov a dbá sa na zákaz neoprávnených zásahov zo strany tretích osôb.

Bola Vám spôsobená škoda alebo sa niekto na Váš úkor bezdôvodne obohatil? Potrebujete podať žalobu alebo sa voči žalobe brániť ? 

V oblasti občianského práva poskytujeme klientom najmä tieto právne služby:

 • vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo)
 • zastupovanie fyzických a právnických osôb advokátom, v mimosúdnych konaniach i súdnych sporoch
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie) podľa občianskeho práva
 • dedenie (poradenstvo, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní)
 • postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa občianskeho práva
 • ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch)
 • právne poradenstvo v oblastiach vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory

 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď., resp. kontrola a pripomienkovanie existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty (kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vysporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve atď.)

Právo na ochranu osobnosti

Predmetom ochrany osobnosti človeka je podľa ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka najmä život a zdravie, občianska česť a ľudská dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. V prípade, ak bolo do niektorého z Vašich vyššie uvedených práv zasiahnuté, právna úprava vám priznáva viaceré prostriedky súdnej ochrany. Môžete sa napríklad dožadovať upustenia od takéhoto neoprávneného zásahu, odstránenia následkov neoprávneného zásahu či poskytnutia primeraného zadosťučinenia.

Ochrana práv klienta

Zabezpečovanie ochrany pred nezákonným zásahom do osobnostných práv človeka.

Náhrada ujmy

Uplatňovanie nárokov na náhradu škody, bezdôvodného obohatenia, nemajetkovej ujmy a iné.

Príprava žalôb

Príprava žalôb, vyjadrení, príp. iných podaní a následné zastupovanie klienta v konaní pred súdom.

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – pia 9:00 – 17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent